Skip to main content

Defini-la oferta. Contrato internacional

A elaboración da oferta comercial e o peche da venta. O contrato de compraventa internacional.

Definido o cliente ao que queremos ir e a vía de acceso pola que queremos posicionalos, podemos empezar a definir a nosa oferta, é dicir o que damos.

En termos de servizos, isto corresponde á solución ao problema de que e canto queremos dar en termos de servizo, alternativas, opcións, tempo, etc.

En calquera caso, existirá sempre unha diferenza entre o que denominamos o servizo básico e os servizos complementarios que como o seu nome indica, reforzan e dan diferenciación ao servizo básico prestado.

Poden coexistir cos que chamamos servizos facilitadores, que sen complementar directamente co servizo básico, axudan á prestación do servizo.

Definida a oferta do servizo, adoita ser conveniente formular a forma na que ese servizo obtén unha tanxibilidade indirecta a través dos obxectos. Ás veces estamos a falar de decoración no lugar de prestación do servizo, ou elementos recordatorios de diverso tipo (bolsas, elementos de presentación, documentación, testemuñais, etc.).

A demanda internacional é unha petición de información sobre a empresa e os seus servizos que obedece a unha intención de compra dun cliente actual ou futuro.

Dende que o cliente se interesa pola compra dun servizo, ata que recibe e paga a prestación contratada, a operación comercial pasa por distintas fases: demanda, oferta, pedido e entrega.

A ofertade dunha empresa a un cliente debe atender a unha demanda concreta deste, responder a todas as súas preguntas e non deixar lugar a dúbidas nas condicións que se propoñen.

Sempre que se recibe unha demanda internacional se deber realizar certas verificacións para coñecer que información convén ter antes de responder cunha oferta: informes comerciais, cobertura de rego de non pagamento, cambio de divisa do país, normativa do país,..etc.

Se o comprador está conforme co servizo, se negocian os termos de venda e o vendedor envía unha oferta en firme. Esta mesma convértese en contrato de prestación de servizos se é aceptada polo comprador.

 

A información básica que debe figurar na oferta é:

 

  • Nome e descrición do servizo
  • Condicións de entrega
  • Garantías
  • Prezo do servizo
  • Validez da oferta

 


O contrato é un dos modos de crear obrigas. As obrigas contractuais teñen forza de lei entre as partes e deben cumprirse conforme ao pactado no contrato.