Skip to main content

Internacionalizarse

¿Por que internacionalizarse? Análise do entorno económico mundial

Para iniciar o camiño da exportación a empresa debe reflexionar primeiro sobre a conveniencia de exportar e eliminar as dúbidas sobre se pode, debe e quere exportar. Eliminar as devanditas dúbidas permitiralle afrontar as accións necesarias co convencemento de seguir o proceso axeitado.

 

Algunhas das razóns máis frecuentes para internacionalizarse poderían ser:

 

  • Saturación do mercado local
  • Aproveitamento da capacidade instalada
  • Busca de mercados ampliados
  • Utilización de acordos comerciais subscritos polo país

 


Hai moitas empresas Pemes que teñen capacidade exportadora e non obstante non acceden aos mercados internacionais polo temor que xorde ao descoñecido. Para un bo inicio nas actividades de exportación é conveniente que non só a dirección de empresa se implique nesta nova actividade senón que é recomendable que o conxunto dos traballadores, accionistas, provedores, etc. se involucren na medida necesaria en cada caso para iniciar os procesos de exportación
Non é difícil exportar se se ten o servizo axeitado e se pon atención á forma correcta de formulalo. Debemos ter en conta que exportar sen a preparación necesaria previa pode levar consigo unha perda de diñeiro, tempo e ilusións, xa que o posicionamento nun mercado estranxeiro leva tempo e require dedicación e esforzo. A concreción do proxecto exportador require unha tarefa de preparación, en canto á toma de decisións, e en canto aos medios necesarios durante todo o proceso.

 

 

O ámbito económico internacional na actualidade caracterízase cada vez máis polo seu dinamismo e globalización. Tendencias como a crecente interdependencia entre países, a formación de bloques rexionais, o xurdimento de economías emerxentes en Asia e América Latina, así como os sorprendentes avances tecnolóxicos en diferentes sectores, configuran un ámbito mundial crecentemente competitivo e cambiante.
Hai que facer notar que é este un proceso difícil, complexo e custoso, que mesmo pode prexudicar á empresa que o emprenda se non realiza previamente unha análise estratéxica seria e rigorosa antes de tomar tal decisión.      

Aínda que poden existir algúns puntos de similitude respecto á exportación de bens e produtos, a exportación de servizos presenta unhas características propias, ben diferenciadas, que se derivan da natureza da prestación de servizos.  
O sector "servizos" caracterízase pola prestación de actividades, que poden ou non ir acompañado dun produto tanxible, e que se realizan polo menos de forma parcial de forma interactiva co cliente.      
A exportación de servizos é máis complexa que a de produtos xa que a natureza do servizo esixe unhas técnicas para vencer o receo do cliente e unha necesidade de presencialidad do oferente moi diferente ás que observamos no mundo de produtos.