Skip to main content

Tributación por vía electrónica

Tributación dos servizos prestados por vía electrónica.

1) O prestador do servizo está establecido en España (Península e Illas Baleares) ou nalgún outro estado membro da Unión Europea

A) - O prestador do servizo, está establecido en España (Península e Baleares) e presta o servizo dende a sede do devandito establecemento.

a) - Aplicará o réxime xeral de tributación do IVE.

b) - se o destinatario do servizo prestado por vía electrónica é:

b-I) - a sede, establecemento permanente ou domicilio dun empresario ou profesional establecido no territorio español de aplicación do Imposto (Península e Baleares).

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o territorio español de aplicación do Imposto (artigo 70.Uno.4º. A) a) Lei 37/1992

·         debe repercutir o IVE ao destinatario aplicando o tipo xeral do Imposto en España, o 18%

·         suxeito pasivo é o prestador do servizo

 

 

b-II) - un empresario ou profesional establecido nun Estado membro da Unión Europea distinto de España:

 

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado membro onde estea establecido o destinatario (artigo 9.2 e) Sexta Directiva 77/388/CEE

·         non debe repercutir o IVE español

·         suxeito pasivo do IVE no Estado de destino, nestes casos, é o empresario ou profesional destinatario do servizo (21.1.b) Sexta Directiva 77/388/CEE

 

b-III) - un empresario ou profesional establecido fóra da Unión Europea (salvo Canarias, Ceuta e Melilla)

 

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado do destinatario

·         non debe repercutir o IVE. NON OBSTANTE, se a utilización ou explotación efectivos destes servizos se realiza en España (Península e Illas Baleares):

 

o        ou o lugar de realización é o territorio español de aplicación do Imposto

o        ou si debe repercutir o IVE aplicando o tipo xeral, 18% (artigo 70.Dos Lei 37/1992, artigo 9.3 Sexta Directiva)

b-IV) - un empresario ou profesional establecido en Canarias, Ceuta ou Melilla:

·         o lugar de realización NUNCA é o territorio español de aplicación do Imposto. A operación gravarase no territorio do destinatario (Canarias, Ceuta ou Melilla, que non son territorio de aplicación do IVE).

·         non debe repercutir o IVE.

 

b-V) - un particular (non empresario nin profesional) establecido ou domiciliado en España (Península e Baleares) ou nalgún outro Estado da Unión Europea:

 

·         o lugar de realización destas prestacións de servizos é o territorio español de aplicación do Imposto (artigo 70.Uno.4º A) b) Lei 37/1992

·         debe repercutir o IVE ao destinatario aplicando o tipo xeral do Imposto en España, o 18%

·         suxeito pasivo é o prestador do servizo

b-VI) - un particular establecido fóra da Comunidade:

 

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado do destinatario

·         non debe repercutir o IVE en ningún caso

 

 

B) - O prestador do servizo, está establecido nun estado membro da Unión Europea, distinto de España.

a) - aplicará o réxime xeral de tributación do IVE.

b) - se o destinatario do servizo prestado por vía electrónica é:

bI) - un empresario ou profesional establecido no mesmo Estado membro no que Ud está establecido.

·         o lugar de realización será dito Estado membro

·         debe repercutir o IVE aplicando o tipo xeral vixente no devandito Estado

 

bII) - un empresario ou profesional establecido nun Estado membro distinto daquel en que Ud está establecido

 

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado membro onde está establecido o destinatario

·         non debe repercutir o IVE do Estado no que está establecido

·         suxeito pasivo, nestes casos, é o empresario ou profesional destinatario do servizo (21.1.b) Sexto Directiva)

 

 

bIII) - un empresario ou profesional establecido fóra da Unión Europea

 

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado do destinatario

·         non debe repercutir o IVE comunitario.

 

 

Non obstante, se a utilización ou explotación efectiva destes servizos se realiza no interior do Estado membro no que Vd. estea establecido, é posible que o devandito Estado optase por localizar tales servizos no mesmo Estado, en cuxo caso:

 

·         deberá repercutir o IVE aplicando o tipo xeral vixente no Estado en que Ud estea establecido

 

bIV) - un particular (non empresario nin profesional) establecido ou domiciliado na Unión Europea:

 

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado membro no que Ud, prestador, estea establecido

·         debe repercutir o IVE aplicando o tipo xeral vixente no devandito Estado

 

 

bV) - un particular establecido fóra da Unión Europea:

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado do destinatario

·         non debe repercutir o IVE comunitario en ningún caso

 

 

2) - O prestador do servizo, establecido fóra da Unión Europea, pero dispón dun establecemento permanente en España (Península ou Baleares) ou nalgún outro estado membro, dende o que presta estes servizos; ou ben está obrigado por outros motivos, a estar identificados na comunidade

- En caso de estar establecido fóra da UE pero ter un establecemento permanente en España (Península ou Baleares) ou algún outro estado membro, dende o que presta os seus servizos ou está identificado na Comunidade, ver o réxime de tributación do apartado 1)

 

- Se non dispón en España (Península e Baleares) nin noutro Estado membro de ningún establecemento permanente dende o que preste estes servizos e, ademais, non está obrigado, por outros motivos, a estar identificado na Comunidade, tributará do seguinte xeito:

 

a) - se o destinatario do servizo prestado por vía electrónica é a sede dun empresario ou profesional establecido en España (Península e Baleares):

 

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o territorio español de aplicación do Imposto (artigo 70.Uno.4º A) a) Lei 37/1992).

·         non debe repercutir o IVE

·         suxeito pasivo é o destinatario establecido en España (artigo 84.Uno.2º Lei 37/1992).

 

 

b) - se o destinatario do servizo prestado por vía electrónica é un empresario ou profesional establecido noutro Estado membro da Unión Europea, distinto de España:

·         lugar de realización destas prestacións de servizos é o Estado membro no que estea establecido o destinatario (artigo 9.2.e Sexta Directiva)

·         non debe repercutir o IVE

·         suxeito pasivo é o destinatario establecido na Unión Europea (artigo 21.1.b) Sexta Directiva)

 

c) - se o destinatario do servizo prestado por vía electrónica é un particular (non empresario ou profesional) establecido en España (Península e Baleares) ou nalgún outro Estado membro da Unión Europea:

·         lugar de realización será, respectivamente, o territorio español de aplicación do Imposto ou o Estado membro no que estea domiciliado o destinatario do servizo

·         debe repercutir ao destinatario o IVE, aplicando o tipo xeral que estea vixente en cada Estado membro onde se "consuman" estes servizos. No caso de España, o 18%.

·         pode aplicar ao RÉXIME ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN previsto nos artigos 163 bis a 163 quater Lei 37/1992; 26 quater Sexta Directiva

 

Anexo I - Resumo tributación dos servizos prestados por vía electrónica

ROI - REXISTRO DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS

Os obrigados tributarios unicamente deben solicitar, gratuitamente, mediante a declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores (modelo 036), a inclusión ou a baixa no Rexistro de Operadores Intracomunitarios. A solicitude de inclusión deberá presentarse antes do inicio das correspondentes actividades ou da realización das operacións.

O ROI, que forma parte do Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores, está formado polas seguintes persoas ou entidades:

 

  • Persoas ou entidades que teñen atribuído o NIF regulado para os efectos do IVE, que vaian efectuar entregas ou adquisicións intracomunitarias de bens suxeitas ao devandito imposto.
  • Suxeitos pasivos do IVE que vaian ser destinatarios de prestacións de servizos cuxo lugar de realización para os efectos daquel se determine efectivamente en función de cal sexa o Estado que atribuíse ao adquirente o NIF co que se realizase a operación.
  • Persoas ou entidades ás que se refire o artigo 14 da Lei do IVE, cando vaian realizar adquisicións intracomunitarias de bens suxeitas ao devandito imposto. En tal caso, a inclusión no devandito Rexistro determinará a asignación á persoa ou entidade solicitante do NIF regulado para os efectos do IVE.

 

 

Para os efectos do IVE, as persoas ou entidades que realicen operacións intracomunitarias deberán antepoñer ao NIF o prefixo É. O devandito número asignarase cando se solicite polo interesado a alta no Rexistro de Operadores Intracomunitarios.